• Dołącz do nas!

Regulamin

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Wyjazdymtb.pl sp. z o.o. oraz serwisu internetowego www.wyjazdymtb.pl

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniższe informacje dotyczą Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Wyjazdymtb.pl sp. z o.o. oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Wyjazdymtb.pl sp. z o.o. znajdującego się pod adresem http://www.wyjazdymtb.pl
Właścicielem serwisu i organizatorem turystyki świadczącym usługi w ramach serwisu www.wyjazdymtb.pl jest Wyjazdymtb.pl Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 22, 34-350 Węgierska Górka. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
Organizator – Wyjazdymtb.pl Sp. z o.o.
Warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Wyjazdymtb.pl Sp. z o.o.
Uczestnik – Osoba wyrażająca chęć skorzystania za opłatą z usługi organizacji imprezy turystycznej, i biorąca udział w imprezie turystycznej.
Impreza – Usługa turystyczna oferowana przez Organizatora będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem i w niej określona.
Umowa – Umowa, zgłoszenie udziału w Imprezie Turystycznej, zawarta pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem dotycząca realizacji Imprezy
Strona internetowa – serwis internetowy www.wyjazdymtb.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizator posiada Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki – ZOBACZ wydany przez Marszałka województwa śląskiego i jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z dnia 24 listopada 2017 r., poz. 2361), z siedzibą w Węgierskiej Górce, ul. Wyspiańskiego 22 NIP:553-256-41-31  REGON: 385014788 KRS: 0000817529
2. Organizator posiada aktualną Gwarancję Ubezpieczeniową – ZOBACZ udzieloną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr Organem uprawnionym do wypłaty środków z gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta stanowią integralną część umowy o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, zwanej dalej Imprezą. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte.
4. Uczestnik zobowiązany jest przeczytać Ogólne Warunki Uczestnictwa przed wysłaniem zgłoszenia o udziale w Imprezie. Poprzez przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę, aby stały się one częścią zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług turystycznych.

II. REZERWACJE i PŁATNOŚCI

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem Payu. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.payu.com

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Imprezie Turystycznej oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

III. WARUNKI
1. Cena imprezy turystycznej wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera VAT. Jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdej imprezy turystycznej. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie imprezy w punkcie warunki i cena.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny ustalonej w umowie udziału w Imprezie, jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z okoliczności zgodnych z art. 17 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. O wzroście ceny uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, nie później jednak niż 21 dnia przed dniem wyjazdu.

3. Przy rezerwacji imprezy turystycznej w terminie:

a) wcześniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uczestnik ma do wyboru:
– dokonanie wpłaty częściowej w postaci uiszczenia zaliczki w wysokości 30% ceny określonej Imprezy
– dokonanie wpłaty całkowitej ceny Imprezy (wpłaty zaliczki/całkowitej należy dokonać w dniu wysłania zgłoszenia)

b) do 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia imprezy turystycznej, wymaga zapłaty całkowitej w dniu rezerwacji, a potwierdzenie zapłaty winno zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną w dniu dokonania rezerwacji.

Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej , Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy turystycznej zawartych w rozdz. VII , pkt 2 a)

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

a) Osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej musi mieć ukończone 18 lat, jednocześnie osoba małoletnia 16-18 lat może uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna prawnego, który jest również uczestnikiem imprezy.

b) Uczestnik zawierając umowę udziału w Imprezie turystycznej deklaruje, że zapoznał się z programem imprezy przedstawionym na stronie www.wyjazdymtb.pl w szczególności z informacjami dotyczącym trasy rowerowej (przebieg długości trasy, dzienne przewyższenia)

c) Uczestnik ma świadomość, że posiada odpowiednie przygotowanie kondycyjne, umiejętności techniczne, nie ma przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej oraz że bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

e) Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej uczestnik oświadcza, że ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w danej imprezie i świadomie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność.

f) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność, za wszelkie szkody mogące powstać wskutek jego uczestnictwa, w szczególności podczas realizacji zaplanowanych codziennych tras rowerowych.

g) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność organizatora jest określona przepisami prawa. Jest świadomy, że w razie nieszczęśliwego wypadku, także spowodowanego przez innego uczestnika imprezy, nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora imprezy turystycznej.

h) Uczestnik zobowiązuje się do jazdy na rowerze w kasku rowerowym.

i) Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których impreza będzie realizowana.
j) Uczestnik zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi informacje dotyczące jego stanu zdrowia w szczególności: kondycji psychofizycznej, kontuzji, chorób przewlekłych.

k) Ubezpieczenie w wariancie podstawowym, nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w tym zakresie.

l) W czasie trwania Imprezy Uczestnik zobowiązany jest dostosować swój ubiór oraz wyposażenie w sprzęt do panujących warunków atmosferycznych oraz do przewidywanego programu Imprezy, również do wymogów obowiązującego prawa w państwie w którym przeprowadzana jest Impreza turystyczna. Organizator ma prawo, lecz nie obowiązek zwracać Klientowi uwagę na potrzebę odpowiedniego dostosowania ubioru w danym momencie realizacji Imprezy turystycznej.

m) Uczestnik przed skorzystaniem ze sprzętu sportowego w trakcie Imprezy turystycznej, w szczególności ze sprzętu rowerowego, ma obowiązek upewnić się, że sprzęt jest sprawny i bezpieczny w użytkowaniu.

n) Uczestnik ma obowiązek używać w trakcie Imprezy turystycznej sprzętu sportowego w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z przeznaczeniem sprzętu. Organizator ma prawo zwracać Uczestnikowi uwagę na potrzebę zachowania tych wymogów.

o) Uczestnik ma obowiązek do stosowania się przepisów ruchu drogowego będąc jego uczestnikiem, Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki drogowe.

V. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
a) Organizator zobowiązuje się do profesjonalnej i starannej realizacji każdej organizowanej Imprezy i udzielenia Uczestnikom wszystkich świadczeń, wskazanych w opisie Imprezy oraz w informacjach załączanych do potwierdzenia zgłoszenia w imprezie turystycznej.

b) Organizator odpowiada za rzetelne wykonanie i przeprowadzenie Imprezy. Jeśli następują uchybienia nie z winy Organizatora, lecz osób trzecich nie mających związku z wykonywaniem świadczeń danej Imprezy, Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty trasy lub programu Imprezy na bieżąco, podyktowanej bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników, warunkami pogodowymi lub zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.

c) Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:
– działaniem lub zaniechaniem Klienta,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
– z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, działaniem siły wyższej.
d) Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.

e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do Imprezy turystycznej, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez Uczestników Imprezy turystycznej oraz osób trzecich.

f) Organizator ani osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy turystycznej nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników oraz wobec osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie trwania Imprezy.

g) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością Uczestnika Imprezy, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.

h) Możliwe są modyfikacje tras, zmiany kolejności i inne korekty podczas wyjazdów rowerowych, podyktowane kondycją grupy, panującymi warunkami atmosferycznymi lub warunkami które zastaniemy na miejscu, a których organizator nie mógł przewidzieć.

VI. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW DLA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH. 
Organizator ubezpiecza wszystkich Uczestników imprez zagranicznych w zakresie kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. do sumy Umowy Ubezpieczenia zgodnej z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróży Kontynenty.  Zawarcie umowy o udział w imprezie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) – ZOBACZ  i zwolnieniem lekarzy z zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie związanym z realizacją ubezpieczenia. Ewentualne koszty wynikające z leczenia za granicą, pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe lub może pokryć je we własnym zakresie Uczestnik. Zwrotu poniesionych kosztów można żądać na podstawie m.in. rachunków, diagnozy lekarskiej i opisu przebiegu leczenia – w UNIQA Ubezpieczenia po powrocie do kraju. Procedura związana ze zwrotem kosztów leczenia i/lub wypłacaniem odszkodowań przeprowadzana jest bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. ORGANIZATOR nie dokonuje żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia rozszerzonego o choroby przewlekłe.

Koszty Leczenia (KL) – 20.000 euro

Koszty ratownictwa – 2.000 euro

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 2.000 euro

Bagaż Podróżny (BP) – 200 euro

Ubezpieczenie Sporty ekstremalne MTB, Enduro, DH – wliczone są w cenę wyjazdu.

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej można wykupić dodatkowo w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dodatkowa opłata to 2,8% ceny wyjazdu.

Uczestnicy wyjazdów MTB, Enduro i DH są także objęci w ramach pakietu ubezpieczeniowego w zakresie uprawiania SPORTÓW EKSTREMALNYCH do których Ubezpieczyciel zalicza kolarstwo górskie.

Na terenie Polski gdzie są organizowane wyjazdy/wycieczki uczestnik korzysta z ubezpieczenia własnego.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik, który nie wykupił dodatkowego ubezpieczenia KRIT – Koszty Rezygnacji z Imprezy Turystycznej, może zrezygnować z uczestnictwa w wyprawie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W takim przypadku zwracana jest Uczestnikowi cała kwota dokonanej wpłaty. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej. Organizator dopuszcza także formę elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail wysłaną na adres: info@wyjazdymtb.pl
2. Przy rezygnacji złożonej w formie pisemnej – listu poleconego, za datę rezygnacji uznaje się datę odbioru listu poleconego przez Organizatora.

a) W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie powyżej 30 dni przed terminem rozpoczęciem imprezy turystycznej Uczestnikowi zostają zwrócone wypłacone środki które wpłacił na poczet Imprezy turystycznej
b) W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie do 30 dni przed terminem rozpoczęciem imprezy turystycznej lub podczas jej trwania Uczestnik ponosi koszty w wysokości 100 % ceny wybranej Imprezy,

Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia. Jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

1. Minimalna liczba Uczestników w każdej z naszych Imprez to 8 osób. Jeżeli nie zgłosi się wymagana liczba osób do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Organizator może skorzystać z możliwości odwołania Imprezy. Zobowiązuje się do poinformowania o tym pozostałych Uczestników, którzy już zarezerwowali miejsce w danej Imprezie. W przypadku nie wybrania przez nich alternatywnej Imprezy, Organizator bezzwłocznie zwróci wpłacone środki, a umowa zostanie rozwiązana pisemnym oświadczeniem Organizatora.

2. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika oraz innych niż wymienione w zdaniu powyżej (zgodnie z przepisami art. 46 ustawy o usługach turystycznych), Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
b) żądać zwrotu poniesionych wpłat.

3. Jako rezygnację z udziału w imprezie przez Uczestnika z jego winy, rozumie się także:
a) brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne,
b) nie przybycie na zbiórkę w dniu wyjazdu o określonej godzinie podanej w przesłanej e – mailem informacji przez Organizatora
c) rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.

VIII. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG – REKLAMACJE
1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód.
2. Uczestnik może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż:
a) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania Imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
b) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu Imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4. W przypadku złożenia reklamacji po terminie, Organizator może uznać ją za bezskuteczną.
5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
Organizator informuje, iż w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) oraz z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.
2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony są związane zapisami umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową – zgłoszenia udziału w Imprezie Turystycznej oraz Warunkami uczestnictwa (OWU) zastosowanie mają m.in. przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
4. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla Organizatora Imprezy.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).